Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa poniatowskiego w Annopolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa poniatowskiego w Annopolu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Kozieł, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158613032. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu mieści się w 2 budynkach szkół.

Budynek szkoły A położony jest w Annopolu  przy ul. Kościuszki 8

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia ( wejście główne, wejście boczne od parkingu , wejście od strony boisk). Wejście od strony parkingu przeznaczone jest  dla pracowników, rodziców, gości, interesantów. W godzinach pracy szkoły przy wejściu są pracownicy którzy, monitorują ruch osób wchodzących do szkoły oraz wychodzących.
 • Budynek nie jest w pełni przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek ma dwie kondygnacje (poziomy). Na każdy poziom prowadzą schody, przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma tylko na parterze szkoły). Komunikacja pionowa utrudniona ze względu na brak podjazdów dla osób z wózkami oraz wind pomiędzy kondygnacjami.
 • Brak toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem do budynku szkoły zamieszczony jest numer telefonu 15 86 13 032, który umożliwia osobom niepełnosprawnym kontakt z sekretariatem szkoły w celu obsługi petenta. Pomocą osobom niepełnosprawnym służą pracownicy obsługi i administracji.
 • Do budynku można wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braillea.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuacja lub ich uratowanie w inny sposób – komunikaty dźwiękowe

Budynek szkoły B położony jest w Annopolu przy ul. Kościuszki 22

 • Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia ( wejście główne, wejście obok sali gimnastycznej oraz wejście  służbowe  dla pracowników stołówki szkolnej .
 • Wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób  niepełnosprawnych. Komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome i pionowe (schody, progi w drzwiach), gdyż budynek mieści się na trzech kondygnacjach.
 • Brak windy
 • Brak toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Sekretariat szkoły mieści się w budynku A na parterze szkoły po lewo od wejścia głównego.
 • Przed wejściem do budynku szkoły zamieszczony jest numer telefonu 15 86 13 032, który umożliwia osobom niepełnosprawnym kontakt z sekretariatem szkoły w celu obsługi petenta. Pomocą osobom niepełnosprawnym służą pracownicy obsługi i administracji.
 • Do budynku można wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braillea.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuacja lub ich uratowanie w inny sposób – komunikaty dźwiękowe
   

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?


Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA).

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?
Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA i AAA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
przełącznik zmiany układu strony
przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub pisemnie na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu