Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks Józefa Poniatowskiego w Annopolu jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Annopolu, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 • Organem prowadzącym jest Gmina Annopol
 • Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Szkoła działa na podstawie:
  - ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  - ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
  - aktu założycielskiego
  - statutu szkoły

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o naszej szkole: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania naszej szkoły.

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach, jakim podlega działalność naszej szkoły, ustanawianych przez władze lokalne.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych naszej szkoły.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w szkole oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach naszej szkoły - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach naszej szkoły - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych naszej szkoły oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza nasza szkoła.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych naszej szkoły oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich

Rejstr umów

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w naszej szkoły. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w naszej szkole.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej naszej szkoły.